Iskalnik COBISS
Iskalnik COBISS

Poslovnik knjižnice

Članstvo

Član knjižnice postane vsak uporabnik, ki se včlani v knjižnico in se s podpisom vpisnice obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva in storitev ravnal v skladu s pravilnikom o poslovanju.
Člani knjižnice plačajo članarino (po ceniku) za eno leto. Izkaznico dobi član ob naslednjem obisku. Izkaznica je enotna za KOK in vse njene enote. Izkaznico lahko uporablja le član knjižnice in je za njeno zlorabo osebno odgovoren. Izgubljeno izkaznico ali vsako spremembo podatkov je član dolžan takoj sporočiti knjižnici.
Član knjižnice ostanete, če jo obiščete vsaj enkrat letno (ali uporabite knjižnične storitve na daljavo).
Neaktivne člane smo po Zakonu o knjižničarstvu in Zakonu o varstvu osebnih podatkov dolžni izbrisati iz evidence članov knjižnice.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki članov, pridobljeni pri vpisu, se smejo uporabljati samo za knjižnične potrebe. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Član lahko naroči poseben izpis podatkov o transakcijah na njegovi članski izkaznici, tako da ustno ali pisno zaprosi za izpis in se ob tem identificira z osebno izkaznico ali drugim veljavnim osebnim dokumentom. Izpis se opravi v enem samem izvodu. Cena storitve izpisa je določena v ceniku.

Ponudba

V knjižnici je naslednje knjižnično gradivo (v nadaljevanju: gradivo):

  • knjižno gradivo oz. monografske in serijske publikacije (knjige, brošure, časniki, časopisi, almanahi, koledarji, zborniki, diplomska dela, standardi, itd.),
  • neknjižno gradivo (kartografsko in slikovno gradivo, glasbeni tiski, rokopisno gradivo, drobni tiski, idr.)
  • avdiovizualno gradivo (gramofonske plošče, zvočne kasete, CD-ROM-i, DVD, CD plošče, videokasete, ipd.),
  • elektronski viri,
  • računalniški katalogi (AIK, UDK, naslovni, geselni, ipd.),
  • igrala.

Izposoja

Izposoja je brezplačna. Knjižnica ne izposoja na dom čitalniškega gradiva, domoznanskega gradiva in arhivskega gradiva.
Domoznansko gradivo, ki ga ima knjižnica v več izvodih, si lahko član izposodi na dom. Gradivo, hranjeno v domoznanski zbirki v enem izvodu, se izposoja le v čitalnico.
Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova. Gradivo lahko vrne v katerokoli enoto Koroške osrednje knjižnice.
Izposoja računalniških programov na CD-ROM-ih in na disketah na dom je mogoča samo v primerih, ko avtor ali založnik računalniškega programa izda knjižnici pisno dovoljenje za izposojo na dom.

Izposojevalni rok

Za knjige in zvočne kasete je rok izposoje 21 dni, za serijske publikacije, videokasete, DVD, CD pa 7 dni.
Izposojevalno dobo je mogoče podaljšati ustno, pisno, na knjigomatu, po telefonu ali internetu, največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Podaljšanje izposojevalne dobe za gradivo, ki je rezervirano, ni možno. Izposojevalnega roka ni možno podaljšati gradivu, za katerega je član že prejel opomin.

Obveščanje preko elektronskih, SMS  in potisnih obvestil

Preko elektronskih, SMS in potisnih obvestil je možno obveščanje o poteku rezervacij, prispelem rezerviranem gradivu, skorajšnjem poteku roka izposoje in pošiljanju opomina ter obvestilo o poteku članstva.

Medknjižnična izposoja

Če knjižnica ne razpolaga z iskanim gradivom, ga skuša na željo člana dobiti v drugi knjižnici z medknjižnično izposojo.
Stroške medknjižnične izposoje plača član knjižnice, ki je gradivo naročil, v znesku, določenim s cenikom knjižnice.
Knjižnica po svojem ceniku zaračuna stroške medknjižnične izposoje knjižničnega gradiva, ki ga izposodi drugi knjižnici.
Poleg gradiva lahko knjižnica pridobi tudi kopije krajših tekstov in člankov, kot dovoljuje avtorska zakonodaja.
Izposoja gradiva med splošnimi knjižnicami na koroškem območju je brezplačna.

Rezervacije

Rezervacije gradiva so brezplačne.Gradivo je možno rezervirati ustno, pisno, po telefonu in po internetu (preko COBISS/OPAC je možno rezervirati največ 5 knjig). Rezervacija traja 3 mesece oz. do prihoda gradiva v knjižnico. Rezervirano gradivo morajo člani dvigniti v 7 dneh. Člane lahko o rezerviranem gradivu obveščamo preko elektronskih, SMS in potisnih sporočil.

Uporaba računalnika

Uporabniki in člani knjižnice lahko brezplačno uporabljajo terminale in osebne računalnike za uporabnike. V času dela na računalniku morajo oddati člansko izkaznico oziroma osebni dokument pristojnemu knjižničarju in so materialno odgovorni za vse strojne in programske okvare.

Knjižnični red

V prostorih, ki so namenjeni knjižnični dejavnosti, ni dovoljeno kaditi, preglasno govoriti, uporabljati mobilnih telefonov, prinašati in uživati hrane in pijače. Živalim je vstop prepovedan.

Pravice članov in uporabnikov

Če član ali uporabnik ni zadovoljen s storitvami knjižnice, ima pravico do pritožbe. To lahko vpiše v knjigo predlogov in pripomb ali jo v pisni obliki pošlje direktorju knjižnice.

Jezik poslovanja

Jezik poslovanja je slovenščina.

 

Povezava na celoten Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja.